فرهنگ ترمولوژی

ثبت انتقال ملک

به معنی ثبت معامله عین یا منافع ملک در دفتر املاک عنوان گردیده است.