به سازمانی اطلاق میگردد که ثبت وقایع چهارگانه ( تولد ـ فوت ـ ازدواج ـ طلاق ) اقدام میکند.