در لغت در معنایوظیفه و امری است که به عهدۀ شخص است و باید انجام بدهد بیان گردیده است.در لغت به معنای اوامر و نواحی که قانون تعیین میکند آمده است.

واژه های نزدیک