فرهنگ ترمولوژی

تولیدات وابسته پتروشیمی

تولیدات وابسته به صنایع پتروشیمی عبارت است از کلیه تولیداتی که در جریان تولید فراوردههای پتروشیمی طبق مفاد ماده یک به آنها نیاز میباشد و یا این که به صورت محصولات جانبی و بازیافتی بهوجود میآید. (تبصره 2 ماده 1 از آییننامه نحوه هماهنگی و تفکیک وظایف وزارت صنایع و وزارت نفت در ارتباط با پتروشیمی مصوب 24/1/1367 هیأت وزیران)