توقف ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

  • توقف
  • حمام توقف