فرهنگ ترمولوژی

توانجوی روانی

معلول روانی کسی است که به علت بیماری روانی قادر به ایفای نقشها و وظایف فردی، خانوادگی اجتماعی و شغلی خود نباشد. (ماده 2 آییننامه اجرایی قانون اجازه پرداخت حقالزحمه به بیماران روانی که در کارگاههای حرفهای یا رشتههای خدماتی به کار گمارده میشوند و فروش محصولات کارگاهها مذکور مصوب 8/8/1365 مجلس شورای اسلامی مصوب 3/7/1367 هیأت وزیران)