فرهنگ ترمولوژی

توانبخشی روانی

توانبخشی روانی عبارت است از مجموعه تدابیر و اقدامات پیگیر و هماهنگ از خدمات پزشکی، اجتماعی و حرفهای که به صورت روندی تدریجی، ممتد و مرحلهای انجام میگیرد تا منجر کسب استقلال شخصیت مادی و معنوی توانجو در جامعه شود. (ماده 1 آییننامه اجرایی قانون اجازه پرداخت حقالزحمه به بیماران روانی که در کارگاههای حرفهای یا رشتههای خدماتی به کار گمارده میشوند و فروش محصولات کارگاههای مذکور مصوب 8/8/1365 مجلس شورای اسلامی مصوب 3/7/1367 هیأت وزیران)