فرهنگ ترمولوژی

توافق نزاکتی

در حقوق بین الملل توافقی است ناشی از روابط بینالمللی که به موجب آن، دستگاه دولتی تصمیم خود را به تعقیب سیاستهای معینی اعلام مینماید، بدون آنکه اثر حقوقی لازمالاجرایی بر آن مترتب باشد. (ماده 1 آییننامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بینالمللی مصوب 13/2/1371 هیأت وزیران)