فرهنگ ترمولوژی

تهیه کننده داروی تقلبی

تهیه کننده به تنهایی در لغت به معنای آماینده و پشتیبان به کار رفته است.در قانون در خصوص دارو های تقلبی نیز ؛تهیه کننده کسی است که خود تهیه یا به دستور او داروی تقلبی ساخته میشود و مقصود از فروشنده متصدی مسئول است. (تبصره 1 ماده 18 از قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 29/3/1334)