در لغت به معنایمعامله پایاپای است و در اصطلا ح حقوقی،یکی از اسباب سقوط تعهد است که در آن دو تعهد نتقابل که طرفین آنها یکسان است و موضوع تعهد نیز یا وجه نقد یا مال همجنس باشد به تعداد متساوی با یکدیگر موجب سقوط تعهد میگردد.

برطرف شدن یا حذف دو دِین متقابل تا اندازه‌ای که با هم برابری کنند، تَهاتُر یا پابه‌پا کردن نام دارد.