پاک نمودن،در اصطلاح حقوقی به معنی پاک کردن قنات است.

واژه های نزدیک