در لغت به معنایدعوا، ستیز، کشمکش، منازعه، نزاع بیان گردیده و در اصطلاح حقوقی به معنی با هم نزاع کردن ،کشمکش میباشد.