منظور از تن که در جدول تعرفه ضمیمه این قانون واحد وزن و مأخذ دریافت حقوق گمرکی قید گردیده تن متر یک (که معادل هزار کیلوگرم) است است. (ماده 3 قانون اصلاح تعرفه گمرکی مصوب 10/4/1377)

تن می‌تواند به یکی از موردهای زیر اشاره داشته باشد:

  • تن (یکا)، یکای وزن، انرژی، نیرو و حجم
  • ماهی تن، نوعی ماهی
  • تَن به معنی بدن
  • تَن، به معنی شخص
  • تُن (Tone) ماخذ سنجش صدا