فرهنگ ترمولوژی

تقویم مدعی به

تقویم مدعی به به طریق ذیل به عمل میآید: 1- اگر مدعی به وجه باشد قیمت آن عبارت است از مبلغ معین در عرضحال. 2- در دعاوی چند نفر مدعی که هر یک یک قسمت از کل را مطالبه مینمایند قیمت مدعی به مساوی است با حاصل جمع تمام قسمتهایی که مطالبه میشود. 3- در دعاوی راجعه به منافع و حقوقی که باید به مواعد معینه استیفا یا پرداخته گردد قیمت مدعی به حاصل جمع تمام اقساط و منافعی است که مدعی به را ذیحق در مطالبه آن میداند. در صورتی که حق مزبور محدود به زمان معین نبوه یا مادامالعمر باشد قیمت مدعی به مساوی است با حاصل جمع منافع ده ساله یا آنچه را که در ظرف ده سال باید استیفا کند. 4- در دعاوی راجعه به اموال غیروجه و حقوق مالی قیمت مدعی به مبلغی است که مدعی در عرضحال معین کرده و مدعی علیه در اولین لایحه خود در محاکمات عادی یا اولین جلسه در محاکمات اختصاری آن را تکذیب نکرده است. در مواردی که تعیین قیمت مدعی به در ابتداء دعوی ممکن نیست قیمت مدعی به بیش از پنج هزار ریال محسوب است مگر آنکه اجمالاً کمتر بودن قیمت معلوم باشد. (ماده 84 قانون اصول محاکمات حقوقی و تجاری مصوب 28/10/1314)