فرهنگ ترمولوژی

تقویم ابنیه و اشجار

در لغت تقویم به معنای شمارش محاسبه است و در قانون راجع به تقویم انبیه و اشجار چنین اشاره شده ؛ زوجه از قیمت ابنیه و اشجار ارث میبرد و نه از عین آنها و طریقه تقویم آن است که ابنیه و اشجار با فرض استحقاق بقا در زمین بدون اجرت تقویم میگردد. (ماده 947 قانون مدنی)