فرهنگ ترمولوژی

تقوای خدمت

عبارت است از: مجموعه گرایشها و کوششهایی که موجب حسن خدمت و بهبود انجام وظایف و مسئولیتها گردد. (ضمیمه ضوابط ارزشیابی شایستگی و استعداد مستخدمین رسمی مصوب 18/1/1361 هیأت وزیران)