تعریف تقلب در لغت،در کاری به سود خود و زیان دیگری تصرف کردن آمده است،و در قانون چنین میتوان به تعریف تقلب اشاره نمود:مراد از تقلب مذکور در این ماده عبارت است از ارتکاب اعمالی که موجبات معافیت مشمول را من غیر حق فراهم یا وسایل آن را تسهیل کند از قبیل اخذ شناسنامه مجدد، استفاده از شناسنامه دیگران، اعمال نفوذ، دادن شهادت کذب، گواهی برخلاف واقع، مکتوم داشتن حقیقت و تحریک کردن و فریب دادن مشمول و نظایر آنها. (تبصره ماده 62 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 13/02/1350)

تقلب نوعی از دغل کاری ، کلاه‌برداری و حیله‌گری است که باعث ایجاد برتری ناعادلانه متقلب بر دیگران می‌شود. تقلب گونه‌ای از نقض قانون است. در قانون و حقوق کمتر از واژه تقلب استفاده می‌شود و بیشتر به عنوان کلاه‌برداری و فساد نام برده می‌شود.تقلب به طور کلی اقدامات مختلفی را برای بدست آوردن مزایای ناعادلانه توصیف میکند.