در لغت به معنایوام خود را به قسطهای معیّن ادا کردن؛ پولی را به چند قسط پرداختن عنوان گشته،در اصطلاح حقوقی تعیین اقساط برای محکوم علیه یا متعهد از طرف مرجع صلاحیتدار میباشد.