جدا کردن دو موصوف از یکدیگر. در اصطلاح حقوقی هم معنی طلاق عنوان گردیده است.

تَفریق یا مِنها یکی از چهار عمل اصلی در حساب و جبر مقدماتی است، که به فرایند تعیین تفاوت میان دو عدد اطلاق می‌گردد.