در لغت به معنای کوتاهی کردن در کاری آمده است و در قانون تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیرلازم است. (ماده 952 قانون مدنی)