با یکدیگر در فسخ معامله ای تراضی نمودن.مترادف اقاله عنوان گردیده.

واژه های نزدیک