فرهنگ ترمولوژی

تغییر مکان نسبی طبقه

تغییر مکان جانبی یک کف نسبت به کف پایین آن. (از بخش تعاریف آییننامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله مصوب17/9/1378) هیأت وزیران)