فرهنگ ترمولوژی

تعقیب جزایی

در لغت تعقیب به معنایدنبال کردن؛ از پی چیزی رفتن؛ دنبال امری یا کسی را گرفتن، آمده است ور قانون در خصوص کارشناسان رسمی تعقیب جزایی را چنین عنوان نموده است ؛کارشناسانی که تحت تعقیب جزایی برای جرائم مذکور در شق 5 از ماده 2 قرار بگیرند از شغل کارشناسی رسمی معلق میشوند مقصود از تعقیب جزایی صدور ادعانامه است. (ماده 4 قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب 23/11/1317)