یعنی دادن به عصبه که منظور از آن خویشاوند پدری شخص میباشد.عصب در لغت به معنی احاطه کردن بیان گردیده است.