تجاوز کردن،اجحاف ،از حد گذشتن،در اصطلاح حقوقی عبارت است از فعلی که خارج از حد و اختیار اذن یا عرف در مال غیر صورت گیرد.

تعدی ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

  • گذرایی در زبان‌شناسی
  • ترایایی در ریاضیات