هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم باشد مجازات جرمی داده میشود که جزای آن اشد است. (ماده 31 قانون مجازات عمومی مصوب 7/3/1352)