در لغت به معنی ضامن و کفیل یکدیگر شدن،است.در حقوق در دو مورد استعمال دارد : 1ـ در تعدد بستانکاران،هر کدام از آنها حق مطالبه ی تمام طلب را داشته باشند .2ـ در صورت تعدد بدهکاران ،تمام صلب را بتوان از هر یک از آنها مصالبه کرد.