در لغت به معنی ضامن و کفیل یکدیگر شدن،است.در حقوق در دو مورد استعمال دارد : 1ـ در تعدد بستانکاران،هر کدام از آنها حق مطالبه ی تمام طلب را داشته باشند .2ـ در صورت تعدد بدهکاران ،تمام صلب را بتوان از هر یک از آنها مصالبه کرد.

تضامن یک منطقهٔ مسکونی در سوریه است که در دمشق واقع شده‌است. تضامن ۸۶٬۷۹۳ نفر جمعیت دارد.