فرهنگ ترمولوژی

تصرف عدوانی

تصرفی است که بدون رضایت صاحب مال بر مال غیر منقول ایجاد گردد.