فرهنگ ترمولوژی

تشکل دانش آموزی

به مجموعهای از دانشآموزان که فعالیتهای تعریف شدهای را به صورت داوطلبانه، مستمر، فراگیر و مصوب اعم از دولتی و غیردولتی در عرصههای مختلف اعتقادی، فرهنگی، اجتماعی، هنری، سازندگی، ورزشی، علمی، دفاعی و امدادی و غیره به صورت سازمان یافته در داخل یا به صورت مکمل در خارج از مدارس فعالیت مینمایند تشکل نامیده میشود. (بند 1-2 ماده 1 آییننامه شورای هماهنگی تشکلهای دانشآموزی مصوب 4/3/1378 شورای عالی انقلاب فرهنگی)