فرهنگ ترمولوژی

تشکل اسلامی دانشگاهیان

جمعیت مرکب از دانشگاهیان استکه پس از دریافت مجوز رسمی فعالیت از مرجع ذیصلاح (هیأت نظارت دانشگاه - مصرح در فصل سوم این آییننامه) در جهت تحقق اهداف اسلامی و ارزشهای انقلاب و نظام اسلامی مصرح در چارچوب قانون اساسی و این آییننامه فعالیت مینماید. (بند 3-1 ماده 3 از آییننامه تشکلهای اسلامی دانشگاهیان مصوب 9/6/1378 شورای عالی انقلاب فرهنگی)