در لغت به معنایشکل پیدا کردن؛ صورت پذیرفتن؛ بهصورتی درآمدن است.