در لغت به معنایتمیز دادن و جدا کردن چیزی از چیز دیگر است و در قانونتشخیص، عبارت است از تعیین و انتخاب کالا و خدمات و سایر پرداختهایی که تحصیل یا انجام آنها برای نیل به اجرای برنامههای دستگاههای اجرایی ضروری است. (ماده 17 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366)

تشخیص به معنی مشخص کردن طبیعت و علل چیزهاست. تشخیص در رشته‌های مختلفی با تفاوتهایی در کاربرد منطق، تحلیل و تجربه برای مشخص کردن روابط علیتی به کار می‌رود. در مهندسی سیستمها و علوم رایانه تشخیص معمولاً برای تعیین علل ایجاد علایم و کاهش مشکلات و راه حل برای مسائل به کار می‌رود.