در لغت به معنی جزء جزء کردن کردن ،توزیع،تقسیم است،در حقوق به معنی سهم دادن و سهم بندی است.

واژه های نزدیک