در لغت به معنی مسلط ساختن،حکم و قدرت کسی را بر دیگران است. در حقوق به معنی تصرف هر شخصی به مال خود است که مخالف شرع نباشد.