در لغت به معنایمسجل کردن؛ ثابت و محکم کردن ،است و در قانونتسجیل عبارت است از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارک اثبات کننده بدهی. (ماده 20 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366)