در لغت به معنی سبب ساختن است. در اصطلاح حقوقی به معنی فعلی که منشاء ضرر باشد،فعلی که توسط خود غافل به هدف هدایت نشده بلکه بر اثر تقصیر بابی مبالاتی و.. ضرری را متوجه شخصی کرد باشد.