شیره غلیظ خشخاش (به هر شکل و صورتیکه باشد) تریاک خام - تریاک طبی - و تریاک آماده میباشد (به استثنای فراوردههای گالینیگ). (ماده1 قانون الحاق دولت ایران به پروتکل تحدید و تنظیمکشت خشخاش و تولید و تجارت بینالمللی و تجارت عمده مصرف تریاک مصوب 14/8/1336)

تریاک، عصارهٔ خشک‌شده گیاه خشخاش است که از خراشیدن این گیاه، به‌دست می‌آید. حدود ۱۲ درصد از تریاک را مرفین، تشکیل می‌دهد که یک آلکالوئید اپیوئیدی ضد درد است. مرفین از طریق فرایندهای شیمیایی به هروئین و سایر اپیوئیدها برای مصارف درمانی و تولید مواد مخدر تبدیل می‌شود. در تریاک، آلکالوئیدهای دیگری از جمله کدئین، نارسئین، پاپاورین، نوسکاپین و تبائین نیز وجود دارد. تریاک به شیوهٔ سنتی، با ایجاد خراش بر روی کپسول‌های بذر و در واقع میوه گیاه خشخاش و جمع‌آوری عصاره (لاتکس) و خشک کردن آن تولید می‌شود. با تبدیل تریاک به مرفین، %۸۸ از وزن تریاک کاسته شده و قاچاق آن، آسان‌تر خواهد شد. با تبدیل مرفین به هروئین، تأثیر آن حدوداً ۲ برابر شده و قیمت نسبی آن نیز افزایش می‌یابد.

فرهنگ دارویی

سفتریاکسون

موارد مصرف: سفترياكسون يك سفالوسپورين نسل سوم است كه در درمان عفونتهاي باكتريايي حساس از جمله شانكروئيد، آندوكارديت، سالمونلوز، شيگلوز، سوزاك، مننژيت (درمان و پيشگيري از مننژيت مننگوكوكي)، سپتيسمي و حصبه و قبل از اعمال جراحي به منظور پيشگيري از عفونت مصرف میشود.

هشدار: 1- در صورت وجود سابقه بيماري گوارشي به ويژه كوليت اولسراتيو، آنتريت ناحيهاي و كوليت ناشي از آنتيبيوتيك، باید با احتياط فراوان مصرف شود. 2- در نوزادان نارس اين دارو ممكن است موجب جابجایي بيلي‎روبين از آلبومين سرم شود. 3- تزريق اين دارو در نوزادان بايد به آهستگي و طي 60 دقيقه صورت گيرد. 4- در مصرف بیشتر از 14 روز یا نارسایی کلیه یا دهیدراتاسیون باید با احتیاط استفاده شود. 5- از مصرف همزمان با فراوردههای تزریقی حاوی کلسیم خودداری شود.

عوارض: 1- در صورت وجود سابقه بيماري گوارشي به ويژه كوليت اولسراتيو، آنتريت ناحيهاي و كوليت ناشي از آنتيبيوتيك، باید با احتياط فراوان مصرف شود. 2- در نوزادان نارس اين دارو ممكن است موجب جابجایي بيلي‎روبين از آلبومين سرم شود. 3- تزريق اين دارو در نوزادان بايد به آهستگي و طي 60 دقيقه صورت گيرد. 4- در مصرف بیشتر از 14 روز یا نارسایی کلیه یا دهیدراتاسیون باید با احتیاط استفاده شود. 5- از مصرف همزمان با فراوردههای تزریقی حاوی کلسیم خودداری شود.

تداخل دارویی: در صورت مصرف همزمان سفالوسپورينها با آمينوگليكوزيد‌ها و وانكومايسين احتمال بروز سميت كليوي افزايش مييابد. اثر ضدانعقادي وارفارين در صورت مصرف همزمان با اين دارو ممكن است افزايش يابد.

نکات: 1. مخلوط كردن این دارو با ساير دارو‌ها به ويژه آمينوگليكوزيد‌ها دريك محلول توصيه نمیشود. 2. در صورت ضرورت تزريق 2گرم يا بيشتر از اين دارو به صورت عضلاني، اين مقدار بايد به صورت منقسم در عضلات مختلف تزريق شود.

فرهنگ دارویی

سفتریاکسون-اکسیر

موارد مصرف: سفترياكسون يك سفالوسپورين نسل سوم است كه در درمان عفونتهاي باكتريايي حساس از جمله شانكروئيد، آندوكارديت، سالمونلوز، شيگلوز، سوزاك، مننژيت (درمان و پيشگيري از مننژيت مننگوكوكي)، سپتيسمي و حصبه و قبل از اعمال جراحي به منظور پيشگيري از عفونت مصرف میشود.

هشدار: 1- در صورت وجود سابقه بيماري گوارشي به ويژه كوليت اولسراتيو، آنتريت ناحيهاي و كوليت ناشي از آنتيبيوتيك، باید با احتياط فراوان مصرف شود. 2- در نوزادان نارس اين دارو ممكن است موجب جابجایي بيلي‎روبين از آلبومين سرم شود. 3- تزريق اين دارو در نوزادان بايد به آهستگي و طي 60 دقيقه صورت گيرد. 4- در مصرف بیشتر از 14 روز یا نارسایی کلیه یا دهیدراتاسیون باید با احتیاط استفاده شود. 5- از مصرف همزمان با فراوردههای تزریقی حاوی کلسیم خودداری شود.

عوارض: 1- در صورت وجود سابقه بيماري گوارشي به ويژه كوليت اولسراتيو، آنتريت ناحيهاي و كوليت ناشي از آنتيبيوتيك، باید با احتياط فراوان مصرف شود. 2- در نوزادان نارس اين دارو ممكن است موجب جابجایي بيلي‎روبين از آلبومين سرم شود. 3- تزريق اين دارو در نوزادان بايد به آهستگي و طي 60 دقيقه صورت گيرد. 4- در مصرف بیشتر از 14 روز یا نارسایی کلیه یا دهیدراتاسیون باید با احتیاط استفاده شود. 5- از مصرف همزمان با فراوردههای تزریقی حاوی کلسیم خودداری شود.

تداخل دارویی: در صورت مصرف همزمان سفالوسپورينها با آمينوگليكوزيد‌ها و وانكومايسين احتمال بروز سميت كليوي افزايش مييابد. اثر ضدانعقادي وارفارين در صورت مصرف همزمان با اين دارو ممكن است افزايش يابد.

نکات: 1. مخلوط كردن این دارو با ساير دارو‌ها به ويژه آمينوگليكوزيد‌ها دريك محلول توصيه نمیشود. 2. در صورت ضرورت تزريق 2گرم يا بيشتر از اين دارو به صورت عضلاني، اين مقدار بايد به صورت منقسم در عضلات مختلف تزريق شود.

موارد مصرف: سفترياكسون يك سفالوسپورين نسل سوم است كه در درمان عفونتهاي باكتريايي حساس از جمله شانكروئيد، آندوكارديت، سالمونلوز، شيگلوز، سوزاك، مننژيت (درمان و پيشگيري از مننژيت مننگوكوكي)، سپتيسمي و حصبه و قبل از اعمال جراحي به منظور پيشگيري از عفونت مصرف میشود.

هشدار: 1- در صورت وجود سابقه بيماري گوارشي به ويژه كوليت اولسراتيو، آنتريت ناحيهاي و كوليت ناشي از آنتيبيوتيك، باید با احتياط فراوان مصرف شود. 2- در نوزادان نارس اين دارو ممكن است موجب جابجایي بيلي‎روبين از آلبومين سرم شود. 3- تزريق اين دارو در نوزادان بايد به آهستگي و طي 60 دقيقه صورت گيرد. 4- در مصرف بیشتر از 14 روز یا نارسایی کلیه یا دهیدراتاسیون باید با احتیاط استفاده شود. 5- از مصرف همزمان با فراوردههای تزریقی حاوی کلسیم خودداری شود.

عوارض: 1- در صورت وجود سابقه بيماري گوارشي به ويژه كوليت اولسراتيو، آنتريت ناحيهاي و كوليت ناشي از آنتيبيوتيك، باید با احتياط فراوان مصرف شود. 2- در نوزادان نارس اين دارو ممكن است موجب جابجایي بيلي‎روبين از آلبومين سرم شود. 3- تزريق اين دارو در نوزادان بايد به آهستگي و طي 60 دقيقه صورت گيرد. 4- در مصرف بیشتر از 14 روز یا نارسایی کلیه یا دهیدراتاسیون باید با احتیاط استفاده شود. 5- از مصرف همزمان با فراوردههای تزریقی حاوی کلسیم خودداری شود.

تداخل دارویی: در صورت مصرف همزمان سفالوسپورينها با آمينوگليكوزيد‌ها و وانكومايسين احتمال بروز سميت كليوي افزايش مييابد. اثر ضدانعقادي وارفارين در صورت مصرف همزمان با اين دارو ممكن است افزايش يابد.

نکات: 1. مخلوط كردن این دارو با ساير دارو‌ها به ويژه آمينوگليكوزيد‌ها دريك محلول توصيه نمیشود. 2. در صورت ضرورت تزريق 2گرم يا بيشتر از اين دارو به صورت عضلاني، اين مقدار بايد به صورت منقسم در عضلات مختلف تزريق شود.