دارایی زمان فوت متوفی که در اثر فت وی از مالکیت او خارج میشود ،ترکه به طور کل تمام دارایی متفی قبل از محاسبه و اخراج دیون و واجبات مالی و ثلث را شامل میشود.

تَرکه یا سرشاخه شاخه‌ای نازک و اغلب کوتاه از یک درخت یا بوته است.