در لغت داراری چند مفهوم است:۱. بلند کردن؛ بالا بردن؛ برداشتن.۲. بالا بردن مقام و رتبه.۳. ارتقای مقام و رتبه یافتن. در قانون و مقررات استخدامی سپاه پاسداران چنین تعریف شده است:ترفیع عبارت است از نیل به درجه یا رتبه بالاتر برابر مقررات این قانون. (ماده 72 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 21/7/1370)