مقصود از پلاکارد و تراکت عبارت از هرگونه تبلیغات پارچهای، کاغذی، مقوایی و فلزی است و سیلک نیز از جمله مصادیق و امثال اینها است و لیکن نصب هر نوع تابلو که مشخص کننده محل ستاد انتخاباتی است بلااشکال است. (ماده واحده قانون تفسیر قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 6/5/1370 مصوب 14/12/1370)

تراکت یا فلایر نوعی تبلیغات کاغذی است که به‌قصدِ توزیع گسترده چاپ و در فضاهای عمومی بین مردم پخش می‌شود.