ترازی استکه فرض میگردد در آن تراز حرکت زمین به سازه منتقل میگردد یا بهعنوان تکیهگاه سازه در ارتعاش دینامیکی محسوب میشود.(از بخش تعاریف آییننامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله، مصوب 17/9/1378 هیأت وزیران)