فرهنگ ترمولوژی

تحریر ترکه

تعیین میزان ترکه و دیون متوفی است.