در لغت به معنای علامت گذاری در اطراف زمین با سنگ چینی است در اصطلاح حقوقی به مرحله شروع در احیاء مانند سنگ چینی یا پی کنی را میگویند. تجیر سبب مالکیت نمی گردد ولی حق اولویت میدهد.