اجحاف،تخطی،تخلف،تعرض.در حقوق خروج از مقررات جاری یک کشور از روی تعهد عنوان شده است.

واژه های نزدیک