در لغت ، محلی که برای سکونت اجباری تبعیدشده تعیین میشود. جائی که تبعیدشده را بدانجا میفرستند. در اصطلاح حقوقی تبعیدگاه مؤسسهای است که از طرف دولت به منظور نگاهداری مجرمین به عادت تأسیسگردیده است. (قسمت اخیر ماده 5 از قانون اقدامات تأمینی مصوب 12/2/1339)

واژه های نزدیک