فرهنگ ترمولوژی

تبعه ایران

اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب میشوند: 1- کلیه ساکنین ایران به استثنای اشخاصیکه تبعیت خارجی آنها مسلم باشد. تبعیت خارجی کسانی مسلم استکه مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد. 2-کسانیکه پدر آنها ایرانی است اعم از این که در ایران یا در خارجه متولد شده باشند. 3- کسانیکه در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیرمعلوم باشد. 4-کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجیکه یکی از آنها در ایران متولد شده بهوجود آمدهاند. 5- کسانیکه در ایران از پدریکه تبعه خارجه است بهوجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن هیجده سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران اقامتکرده باشند و الا قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بودکه مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است. 6- هر زن تبعه خارجیکه شوهر ایرانی اختیارکند. 7- هر تبعه خارجیکه تابعیت ایران را تحصیلکرده باشد. تبصره – اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و قنسولی خارجه مشمول فقره 4 و 5 نخواهند بود. (ماده 976 قانون مدنی).