اتباع،تابع،کسی که تابعیت کشری را داشته باشد را تبعه ی آن کشور گویند.

واژه های نزدیک