پاره پاره شدن،همچنین در خیار تبعض صفقه حالتی را شامل میشود که بیع نسبت به قسمتی از مبیع باطل گردد،که به مشتری حق فسخ معامله را میدهد.