بیزاری جستن،شرط تبری از از عیب شرطی است که به موجب آن ناقل عین ،مسئولیت عیوب موجود در مبیع را از خود سلب میکند.

تبری می‌تواند به موارد زیر اشاره کند:

  • اصل برائت
  • تبری (اسلام) یکی از فروع دین اسلام
  • زبان مازندرانی
  • مردم تبری