انجام دادن کاری به قصد رضای خدا،احسان،بخشش،نیکویی.در حقوق به دادن مال بدن چشم داشت عوض اطلاق میشود.